ὁ πλάσας ἠφάνισεν +

← Retour vers ὁ πλάσας ἠφάνισεν +